Vítejte na našem webu

Tento web je určen především kolegům z řad sociálních pracovníků působících v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (dále NZDM) v sociálně vyloučených lokalitách. Představujeme zde náš vlastní koncept sociální práce v prostředí NZDM, který je založený na budování sebedůvěry a podporování procesu socializace. Koncept, který se promítá do naší organizační kultury a jednotlivých metod práce, čímž aktivně napomáháme „zmocňování“ (empowerment) a "uschopňování" (enabling) klientů, třebaže sami nepřišli s konkrétní zakázkou.

V současné době tento koncept uvádíme do praxe a dále rozvíjíme, takže zatím nemůžeme hovořit o jeho výsledcích, ale rádi bychom inspirovali ostatní sociální pracovníky a přáli bychom si vyvolat diskusi nad otázkou: Co naši klienti opravdu potřebují umět, aby se dokázali vypořádat se svou specifickou a nesnadnou výchozí pozicí, a jak jim v tom v rámci sociální práce v NZDM můžeme být prospěšní? Domníváme se, že po šesti uplynulých letech kdy se sociální služba NZDM etablovala, nastává nové období, v němž bychom měli aktivně řešit právě tyto otázky, zaujímat k nim vlastní postoje, hledat nové způsoby sociální práce s dětmi a sdílet je s ostatními kolegy.

Na tomto webu budeme zveřejňovat články k různým tématům, metodické listy k aktivitám s klienty, kazuistiky a další materiál, který by mohl být užitečný kolegům z jiných nízkoprahových klubů v sociálně vyloučených lokalitách.

Budeme rádi, když sdílené aktivity vyzkoušíte ve vašem nízkoprahovém klubu a dáte nám vědět, jestli fungovaly nebo ne.

O nás

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM je sociální služba brněnské příspěvkové organizace DROM, romské středisko, která poskytuje podporu dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, a usiluje tím o zlepšování jejich životní situace. Obtížemi, s nimiž se naši klienti v životě nejčastěji potýkají, jsou:

  • nepříznivá sociální situace (děti dlouhodobě nezaměstnaných rodičů, rodiny ohrožené lichvou, vystěhováním z bytu, děti z nestabilních rodin apod.);
  • problémy ve škole (prospěchové problémy, zameškané hodiny, záškoláctví, agresivní chování apod.);
  • problémy s vrstevníky (šikana, strach z nepřijetí vrstevnickou skupinou, sociální izolace apod.);
  • nepříznivá rodinná situace (nepříznivá socioekonomická situace rodiny, chybějící rodič, nefunkční rodiny apod.);
  • omezená možnost aktivního trávení volného času (nedostatek informací o možnostech trávení volného času, nedostatek finančních prostředků k realizaci určitých volnočasových aktivit, omezená nabídka v lokalitě apod.);
  • útěky z domova;
  • experimenty s návykovými látkami;
  • předčasná sexuální aktivita;
  • diskriminace apod.

Registrovanou sociální službou je NZDM DROM od 1. 1. 2007, ale historie práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučené lokalitě sahá až do roku 1990, tedy do počáteční fáze činnosti organizace DROM, romské středisko, která se orientovala výhradně na práci s dětmi a mládeží, protože podle usnesení obvodního národního výboru z počátku toho roku se mělo jednat o „středisko pro výchovu, vzdělávání a zájmovou činnost romských dětí a mládeže“. Přestože přízvisko "romské středisko" v názvu organizace zůstalo, není romství podmínkou čerpání sociálních služeb.

Sociálně vyloučenou lokalitu, v níž NZDM DROM působí, tvoří ulice Cejl, Bratislavská, Francouzská, Spolková, Příční, Stará, Hvězdová, Přádlácká, Körnerova, Soudní a Milady Horákové. Lokalita se nachází v blízkosti historického, kulturního a administrativního centra města a rozkládá se na území dvou městských částí – MČ Brno-Sever a MČ Brno-Střed.

Financování

Naše činnost je financovaná v rámci projektu "Najdi svou cestu" z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Více o projektu najdete zde: www.drom.cz/cs/drom-romske-stredisko/projekty/najdi-svou-cestu.html

Poděkování

Na tomto místě bychom rádi poděkovali za podporu odborníkům, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme:

PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D. - Mgr. Ing. Aleš Herzog - Bc. Pavel Vítek - Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D.